GARANTIE

Garantie.

 1. Garantie
  1. Op alle producten die via de website besteld kunnen worden wordt een garantie gegeven van 24 maanden, bij particulier gebruik. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
  2. Garantie op de door de servicedienst van Jetdirect uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich tot 3 maanden op de gerepareerde of vervangen onderdelen.
  3. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van: 
   + normale slijtage of verkleuring;
   + onoordeelkundig gebruik;
   + oneigenlijk gebruik;
   + installatie in strijd met de gebruiksaanwijzing;
   + niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   + wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
   + schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
   + schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.