ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Jetdirect

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   • Jetdirect: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jetdirect BV handelend onder de naam Jetdirect Whirlpool Systems, gevestigd aan de Hatertseweg 544 te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75177404;
   • klant: de wederpartij die via de website een bestelling plaatst bij Jetdirect;
   • consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
   • overeenkomst: de overeenkomst tussen Jetdirect en de klant;
   • website: de website www.Jetdirect,nl die door Jetdirect wordt beheerd.
 2. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die via de website tussen Jetdirect en de klant tot stand komt.
  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jetdirect en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Aanbiedingen en offertes 
  • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  • De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • Afbeeldingen, prijzen en verder door Jetdirect verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Jetdirect niet.
  • Jetdirect is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
  • Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
  • De klant kan een afspraak maken met Jetdirect om de producten op het vestigingsadres van Jetdirect te bekijken.
 4. Afbeeldingen
  • Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, technische specificaties etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Jetdirect de klant via de e-mail een bevestiging dat Jetdirect de bestelling heeft ontvangen. 
 6. Levering
  • Jetdirect zal de door de klant bestelde producten afleveren op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.
  • De producten die op voorraad zijn worden uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling van de klant aan de vervoerder van Jetdirect aangeboden. Verdere transporttijd is afhankelijk van de bestemming en de manier van transport. Op de website staat een recent overzicht van de transporttijden. Alle leveringen zijn te volgen en een volgnummer is op aanvraag beschikbaar
  • De door Jetdirect opgegeven levertijden zijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 
  • In het geval dat een door Jetdirect met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
  • De hoogte van de verpakking-, verzend- en betalingskosten worden apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, via de website aan de klant kenbaar gemaakt. 
  • De klant heeft de mogelijkheid bij de bestelling ervoor te kiezen dat hij de producten ophaalt bij Jetdirect. In een dergelijk geval dient de klant met Jetdirect binnen 5 werkdagen na de bestelling van de producten een afspraak te maken voor de levering.
  • De klant is verplicht de afgeleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
  • Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
 7. Herroepingsrecht
  • De consument heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
  • De consument kan schriftelijk of via de e-mail naar het e-mailadres info@Jetdirect een beroep doen op zijn herroepingsrecht. Bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. 
  • Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. 
  • Indien de consument ervoor heeft gekozen dat hij de producten ophaalt bij Jetdirect, dan is de consument gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen te ontbinden.
  • Jetdirect zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van de producten reeds betaalde gelden restitueren, mits de consument de geleverde producten ongebruikt, onveranderd en voorzien van hun originele labels, verpakkingen, etc. aan Jetdirect heeft geretourneerd.
  • De consument kan geen beroep op zijn herroepingsrecht doen indien de consument een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd.
  • De klant niet zijnde een consument kan geen beroep op het herroepingsrecht doen. Dit betekent dat bij bedrijven, personen die namens een bedrijf handelen of personen die handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf artikel 7.1 t/m 7.6 niet van toepassing is.
 8. Ontbinding door de consument na het verstrijken van de herroepingstermijn
  • Indien de consument een product wil retourneren na het verstrijken van de herroepingstermijn, dan dient Jetdirect daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Jetdirect is niet verplicht deze toestemming te geven. Bij een dergelijke ontbinding worden annuleringskosten aan de consument in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 20% van de prijs van het product.
 9. Ontbinding door Jetdirect
  • Jetdirect heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of de bestelling te weigeren indien: 
   1. Jetdirect de bestelde producten niet op voorraad heeft;
   2. Jetdirect de producten niet levert in de door de klant opgegeven regio;        
   3. de prijs van één of meer van de door de klant bestelde producten foutief vermeld was op de website door een typefout of schrijffout;
   4. de klant surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard.
  • Jetdirect zal de klant via de e-mail op de hoogte stellen van de ontbinding of de weigering. Het eventueel reeds door de klant betaalde bedrag zal zo snel mogelijk worden teruggestort op de bankrekening van de klant en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 10. Klachten en contact
  Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Jetdirect gemeld te worden. Eventuele klachten over een product dienen in ieder geval binnen 10 werkdagen na de levering bij Jetdirect schriftelijk of via de e-mail te zijn ingediend. Voor de consument geldt een termijn van 2 maanden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Jetdirect meldt, dan is Jetdirect niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
  Klachten kunnen gemeld worden bij: JetdirectBV, Hatertseweg 544, 6533GX, Nijmegen, e-mail: info@Jetdirect.

  Jetdirect is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 024-3501776 van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 (m.u.v. feestdagen). Jetdirect zal trachten berichten die worden achtergelaten op het antwoordapparaat binnen 24 uur te beantwoorden. Jetdirect beschikt niet over een winkel. De klant kan wel een afspraak maken om langs te komen op het vestigingsadres van Jetdirect
  Door Jetdirect als ondeugdelijk erkende producten zullen naar haar keuze door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De klant heeft geen recht op een vervangend product indien een gebrek aan het product d.m.v. reparatie of levering van een vervangend onderdeel goed hersteld kan worden. Indien Jetdirect ervoor kiest het aankoopbedrag te crediteren, dan zal het aankoopbedrag worden terugbetaald, nadat de klant het product naar Jetdirect heeft teruggestuurd. In een dergelijk geval zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Jetdirect en zullen deze aan de klant vergoed worden.
 11. Garantie
  • Op alle producten die via de website besteld kunnen worden wordt een garantie gegeven van 12 maanden. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
  • Garantie op de door de servicedienst van Jetdirect uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich tot 3 maanden op de gerepareerde of vervangen onderdelen.
  • De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van: 
   • normale slijtage of verkleuring;
   • onoordeelkundig gebruik;
   • installatie in strijd met de gebruiksaanwijzing;
   • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
   • schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
   • schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 12. Betaling
  • De klant kan de via de website bestelde producten betalen op de wijzen die op de website staan vermeld.
 13. Verplichtingen van de klant
  • De klant is verplicht alle veiligheidsvoorschriften en (installatie)instructies in acht te nemen welke bij de levering van de producten verstrekt worden.
  • De klant is verplicht de producten enkel te gebruiken zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 14. Aansprakelijkheid en verjaring
  • Jetdirect kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Jetdirect is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Jetdirect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jetdirect is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Jetdirect is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de bijgevoegde (installatie)instructies.
  • Indien de klant of een derde ongeoorloofde wijzigingen aanbrengt in het door Jetdirect geleverde product, sluit Jetdirect iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
  • Jetdirect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Indien Jetdirect aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jetdirect te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jetdirect of haar ondergeschikten.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Jetdirect vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jetdirect kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.
 15. Overmacht 
  1. In geval van overmacht is Jetdirect niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Jetdirect als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
  2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: belemmeringen in het vervoer, zoals; extreme weersomstandigheden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten of onderdelen van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Jetdirect door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jetdirect of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Jetdirect of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Jetdirect. 
 16. Intellectuele eigendomsrechten
  • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Jetdirect geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Jetdirect mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 17. Geheimhouding, privacy en persoonsgegevens
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
  • De persoonsgegevens van de klant zullen niet worden gedeeld met derden. Alle betalingsgegevens ingevoerd op de website worden verwerkt door een veilig betalingssysteem en niet opgeslagen door Jetdirect.
 18. Slotbepalingen
  • Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  • Op elke overeenkomst tussen Jetdirect en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jetdirect worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jetdirect gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Jetdirect zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.